Informace o zpracování osobních údajů

S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů a na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) informujeme o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek www.simonaweiss.com.

Správcem Vašich osobních údajů je Simona Weissová, Nad Šárkou 2090/11, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ: 4776062 (dále jen „správce“).

V případě dotazů, podnětů či při uplatnění svých práv využijte e-mailové adresy simona@simonaweiss.com nebo nás kontaktujte písemně na adrese správce.

Důvody zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případech, kdy k tomu máme legitimní důvody a jednoznačné zákonné oprávnění, a pouze v rozsahu nutném pro splnění účelu, za nímž jste nám je poskytli. V obvyklých případech půjde o zpracování osobních údajů, které:

 • je nutné k plnění uzavřené smlouvy nebo pro její uzavření;
 • probíhá na základě našeho oprávněného zájmu;
 • se děje na základě souhlasu, který jste nám udělili; nebo
 • je vyžadováno pro splnění naší zákonné povinnosti (ve výjimečných případech).

Kdo má přístup k osobním údajům?

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme převážně sami. V nezbytně nutné míře se na zpracování podílejí též zpracovatelé jako poskytovatelé účetních a IT služeb včetně dodavatelů zajišťující chod webových stránek, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. V případě zpracování pro marketingové účely předáváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu též subjektům, které nám marketingové služby poskytují.

Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na webové stránky www.simonaweiss.com jsou zpracovávány protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět správce sám, anebo tímto pověří třetí osobu. Správce zpracovává následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku www.simonaweiss.com navštívil;
 • IP adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Pro zodpovězení dotazů, vyřízení požadavků a reklamací adresovaných správci bude správce zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla.

Prostřednictvím webového formuláře správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Takto poskytnuté osobní údaje bude správce zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, jsou 3 roky, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce).

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, jelikož bez jejich znalosti bychom nebyli schopni dotaz či požadavek vyřídit. Zpracování údajů probíhá na základě našeho oprávněného zájmu.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá správce na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

Cookie soubory neslouží k osobní identifikaci a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webových stránek. 

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá správce službu Google Analytics. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách správce nastavena, dochází před přenosem dat ze strany Google ke zkrácení IP-adresy.

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

V rámci služby Google Analytics využívá správce i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek www.simonaweiss.com vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává dle těchto informací o zpracování osobních údajů.

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, náleží při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje správce zpracovává;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy správce.

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u správce osobních údajů.

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 25.5.2018.

Vážení uživatelé, v roce 2023 jsou zde nabízené služby dočasně nedostupné.
Děkuji za pochopení.